Historien (Elsam 2004)

1950-60 Vækst og lokalt fællesskab

 • Kraftig økonomisk vækst
 • Udvikling af velfærdssamfundet
 • Keynes - makroøkonomi - finanspolitisk udjævning af konjunkturbevægelser
 • Høj vækst i elforbrug
 • Centralisering i større anlæg
 • Import af kul og olie
 • Teknologiudvikling
 • Meget begrænset politisk styring af energisektoren
 • Teknologivalg baseret på teknologiske visioner

1960-70 Vækst og regionalt fællesskab

 • Trends fra den foregående 10-års periode fortsætter
 • Nærmiljøproblemer - filter på skorstenene

1970-80 Forsyningssikkerhed og nationalt fællesskab

 • Inflation - stagflation - Keynes bliver sat ud på et sidespor
 • Internationalisering - Danmark medlem af EF
 • Oliekrise - politisk opmærksomhed på forsyningssikkerhed
 • Den første danske energiplan med tidshorisont til 1995
 • Planer om flerstrenget forsyning (dansk naturgas og kernekraft)
 • Varmeplanlægning (udnyttelse af overskudsvarmen)
 • Høje oliepriser - ombygning af nye oliefyrede kraftværker til kul/olie
 • Igangsætning af det danske naturgasprojekt

1980-90 International miljø og nationalt fællesskab

 • Lavere økonomisk vækst - monetarismen - øget fokus på markedsmekanismerne
 • Fald i oliepriser - høje energiafgifter udbalancere faldet i oliepriserne
 • I 1989 falder Berlinmuren - Planøkonomien har tabt og markedsøkonomien for mere vind i sejlene
 • Lavere stigningstakt i elforbruget
 • A-kraftuheld på Tree-mile-island - Dansk nej til kernekraft
 • Døde fisk i de svenske søer - forsuring - krav om reduceret udledning af SO2
 • F&U inden for afsvovlingsteknologier
 • Etablering af afsvovlingsanlæg
 • Skovdød i Tyskland - døde hummere i TV-avisen - Fokus på NOxudledningen
 • Krav til reduktion af NOx-udledningen
 • Etablering af deNOx-anlæg
 • De gamle el-pioneres vision er ved at blive nået
 • Bruntlandrapporten - en bæredygtig udvikling - global ulighed - klimaeffekter

1990-2000 Global miljø og national fælleskab

 • Mindre økonomisk tilbageslag - Nyliberalister - øget fokus på markedsmekanismerne (skyldes også murens fald)
 • EU's indre marked - El-liberalisering
 • Elselskaber med internationale ambitioner
 • Fokus på CO2-reduktioner
 • Danske politikerne formulerer en langsigtet vision for den videre eludbygning og overtager initiativet
 • Energi 2000 - Decentral kraftvarme (naturgas) og vindmøller
 • Fokus på elbesparelser
 • Elværkerne fokuserer på biomasse
 • Etablering af de sidste kulfyrede kraftværker
 • Modstand mod nye transmissionslinier - magnetfeltdiskussionen
 • Opdeling i monopol og konkurrence
 • NordPool etableres som fælles markedsplads
 • Etablering af mange små elproduktionsanlæg baseret på naturgas og vind
 • Skrotning af mange ældre kraftværker

2000-2004 International marked og national fællesskab

 • Trenden fra 90-erne fortsætter (globalisering, individualisering, markedsmekanismer, mv.)
 • International samarbejde mellem de systemansvarlige virksomheder
 • Vi venter på opsvinget
 • Fokus på terrorisme
 • CO2-kvoter - først Danmark - senere Kyoto
 • Fusioner
 • Fokus på effektivisering - kortsigtet bundlinie
 • Internationalisering af energi- og miljøpolitikken (mest miljø for pengene) - stop for store tilskud til vindmølleudbygning
 • Salg af ejerandele i elproduktionsanlæggene
 • Konkurrencestyrelsen interesserer sig for elsektoren
 • F&U-aktiviteter finansieret af de systemansvarlige virksomheder
 • Strømudfald i USA, Italien og Sverige/Danmark