Kort beskrivelse af PMS-versioner

PMS-Education

Denne version er rettet mod personer, der ønsker hands-on erfaring med elmarkedet. Brugeren kan regne på 3 fiktive områder, med al den funktionalitet, der findes i PMS-hour og PMS-scenario.

De vigtigste markedsmekanismer i form af el-markedets afhængighed af brændselspriser, CO2-kvote-priser, etablering af nye elproduktionsanlæg og transmissionsforbindelser samt ændring af elforbrug kan analyseres. Der kan endvidere beregnes forbrugeroverskud, producentoverskud og transmissionsoverskud.

Kurset: "Hands-on erfaring med elmarkedet" benytter PMS-Education.

PMS-Hour

Denne version rummer de sammen muligheder som PMS-Education, men nu regnes der ikke længere på fiktive områder, men på reelle data for alle verdens lande. Data for produktionsanlæg, batterier og elektrolyseanlæg er baseret på købte data fra Enerdata.

I modsætning til tilsvarende markeds-modeller aggregeres produktions- og forbrugsanlæggene ikke. Alle små og store anlæg indgår i analysen, så hvis du er producent, kan du finde dit eget anlæg på udbudskurven, og hvis du er ejer af et elektrolyseanlæg eller et stort batterianlæg kan du finde dit anlæg på efterspørgselskurven. Årsagen til, at det kan lade sig gøre, er, at Strategirummet har udviklet en ny solver, der fokuserer på at optimere flaskehales i systemet.

Denne metode er beskrevet på siden: Model og data

For Europa hentes forbrugsdata, VE-data og transmissionsdata fra ENTSOe.

Modellen kan bruges til af få praktisk forståelse for, hvordan elmarkedet fungerer.

Modellen kan også bruges til at analysere historiske markedssituationer og til at fremskrive elpriser.

Modellen skal bruges til videnopbygning og ikke som grundlag for direkte elhandel.

PMS-Scenario

I denne version kan der analyseres på hvordan elsystemet udvikles i fremtiden. Brugeren bestemmer selv, hvilke områder, der skal indgå i analysen, tidshorisonten og tidsskridtlængden.

Brugeren kan selv fastsætte data for nye elproduktionsanlæg, brændselspriser mv. 

Hvis brugeren ønsker at beregne fremtidige overskud på eksisterende anlæg, kan PMS-scenario også bruges til det. 

I modsætning til tilsvarende modeller er PMS-Scenario let tilgængelig for brugere, der ikke er eksperter i edb-modeller, og den regner hurtigt. 

Beregningsmetoden er beskrevet på siden: Model og data

Modellen er tiltænkt dem, der laver screeninger af investeringer i ny teknologi eller nye el-anlæg. Den kan ikke bruges som eneste grundlag for investeringsbeslutninger.

PMS-Experimental

Denne version af PMS er tiltænkt de mere professionelle brugere. Den bygger på PMS-scenario, og har de samme funktioner. Men i denne version er nye mere avancerede funktioner implementeret.

På nuværende tidspunkt er den ekstra funktionalitet, at brugeren kan underopdele eksisterende prisområder. Det er f.eks. muligt, at opdele Tyskland i flere prisområder. Det er endvidere muligt at opdele ø-stater, i områder, hvor der ikke pt. eksisterer transmissionsforbindelser. Så kan man f.eks. efterfølgende analysere økonomien i fremtidige transmissionsforbindelser. Opdelingen foregår ved, at brugeren indtegner områderne på et kort, hvorefter programmet fordeler elproduktonsanlæggene på basis af deres GIS-koordinater.

PMS-Experimental-versionen er beskrevet på siden: Model og data